بلورسازی محرمعلی سیاه منصوری

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

بلورسازی صنفی انواع تنگ ماهی ورامین ج خورین کمربندی به سمت پوئینگ سمت چپ جنب ترانس برق محرمعلی سیاه منصوری ۰۹۱۲۷۳۰۷۰۲۰

آجرمحک تهران

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

آجرمحک تهران صنفی آجرنما ورامین جاده خورین دو راهی سمت زندان اولین خاکی سمت چپ انتهای جاده حسن سیاه منصوری ۳۶۷۷۶۸۴۵ ۰۹۱۲۳۳۵۷۹۸۶

انبار لوازم خودرو

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

انبار لوازم خودرو ورامین ج  خورین  بعدازچهارراه سوم نرسیده به دو راهی سمت راست جنب ترانس برق عباس ناصحی ۰۹۱۲۳۴۰۰۴۸۸

ریخته گری

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

ریخته گری صنفی ریخته گری چدن ورامین خیرابادشمالی بعدازخورین کوچه روبروی درب کشتارگاه امینی رضا سرچونی ۳۶۷۷۷۰۹۴ ۰۹۱۲۷۹۲۱۰۱۲

آجر رضوان

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

آجر رضوان صنفی آجر نما ورامین ج  خورین  ۶ متری سوم شرقی انتهای خ سمت چپ نیک نام خدامی ۰۹۱۲۵۰۷۴۳۳۷

آسیاب پلاستیک مهریزی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

آسیاب پلاستیک مهریزی صنفی آسیاب پلاستیک ورامین شهرک مدرسج باغخواص بعدازخط آهن -فرعی سوم  بعدازکارخانه شکلات سازی سمت چپ مهدی مهریزی ۰۹۱۲۳۲۵۷۱۴۰

سوزن پلاست پرشیا

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

سوزن پلاست پرشیا صنفی سوزن برس سر ورامین جاده جواد آباد روستای حصاربالا -خ اصلی-سمت راست-درب۲ علی فرخی ۳۶۲۱۳۸۰۹ ۰۹۱۲۱۵۷۴۱۰۵

آجر آج

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

آجر آج صنفی آجرفشاری ورامین ابتدای جاده یوسف آباد(ج قاسم آباد) حسین کچویی محقق یعقوبی ۰۹۱۲۱۹۱۰۹۳۸

ریخته گری الومینیوم

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه
ریخته گری الومینیوم صنفی ریخته گری الومینیوم ورامین -جاده قاسم آباد-خ مسجدامام حسن- درب اول سمت راست عباس پرتوی ملاجانی ۰۹۱۲۴۵۸۷۶۴۸

صنایع چوب سماء

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه
صنایع چوب سماء کابینت ورامین -جاده قاسم آباد-نرسیده به باسکول شیرکوند-سمت چپ-درب اول عاذف فاضلیان ۰۹۱۲۲۹۱۱۳۵۳

آرین بلور

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

آرین بلور بلور و رامین -خیرآبادجنوبی -خ بهرام مصیری-صنعت۶-ک مهدی پ۱۰۳ محمدرضا اسماعیلی تاجیک ۳۶۲۳۲۷۷۰۱ ۰۹۱۲۱۱۱۰۰۳۲

بلورسازی درویشی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

بلورسازی درویشی بلور مشکی و رامین -خیرآبادجنوبی -خ بهرام مصیری-صنعت۹-فرعی اول دست چپ روبروی پ۱۲۱ پ۶ حسن درویشی ۰۹۱۲۲۲۵۵۹۳۶

بلورسازی الماسی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

بلورسازی الماسی صنفی انواع شیشه وبلور ورامین -خیراباد  کوچه سنگبری احسان -کوچه دوم سمت راست حسین دارابی گودرزی ۳۳۰۳۳۸۹۲ ۰۹۱۲۱۲۳۴۸۳۴

نخ تابان

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه
نخ تابان صنفی نخ ورامین جاده احمدابادکوزه گران نرسیده به باسکول شیرکوند جنب پ۱۲ محمد تقی پور ۰۹۱۲۱۰۱۱۸۹۱

ریخته گری احتامی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

ریخته گری احتامی صنفی شیرسماور ورامین -جاده قاسم آباد-ورودی روستای احمداباد-خ مسجدامام حسن- درب۲ علی احتامی ۰۹۱۲۲۴۵۷۳۳۱

صنایع چوب بارش

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

صنایع چوب بارش صنفی سرویس خواب-کمد ورامین -جاده قاسم آباد-جنب باسکول شیرکوند احمدخبازیان ۰۹۱۲۳۸۰۷۶۲۹

آجر صدف

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه
آجر صدف صنفی آجرنما ورامین شهرک مدرس جاده باغخواص فرعی اول چهارراه اول سمت راست چهارراه اول سمت چپ انتهای کوچه جواد طاهری رستمی ۳۶۱۳۵۵۳۶ ۰۹۱۲۱۲۳۱۵۸۰

آجر نیک تهران

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه
آجر نیک تهران صنفی آجرنما ورامین شهرک مدرس بعدازخط آهن ا-فرعی دوم سمت راست محمدعلی زراندوز ۳۶۲۳۵۱۷۵ ۰۹۱۲۱۱۴۲۶۷۰

آجرنما اسماعیل قشقائی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

آجرنما صنفی آجرنما ورامین شهرک مدرس جاده باغخواص فرعی چهارم سمت چپ درب۲ اسماعیل قشقائی ۰۹۱۲۱۸۷۹۲۰۰

آجرنما سازه گستر

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

آجرنما سازه گستر صنفی آجرنما ورامین -جواداباد -انتهای روستای زواره وار-پ۱۲۸ محمدحسن محمدقاسمیان ۳۶۷۵۳۶۴۲ ۰۹۱۲۱۹۳۱۱۹۳

اجرمصباح

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه
اجرمصباح آجرفشاری ورامین جواداباد بعداز امام زاده عون حسین حسین نژاد ۰۹۱۲۱۸۶۸۱۳۷

صنایع روشنایی طلوع

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه
صنایع روشنایی طلوع صنفی قاب مهتابی ورامین -ج ریحان اباد-کوچه بلورسازی- بن بست اول-پ۶۱ محمد طلوع راد ۳۶۲۳۵۵۲۱ ۳۳۹۰۹۸۲۳ ۰۹۱۲۱۱۳۳۸۵۹

روده آریاگستربرادران

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه
روده آریاگستربرادران سورت روده ورامین -ج ریحان اباد-کوچه بلورسازی-بعداز بن بست اول-پ۴۵ محمود محمودی ۳۶۲۳۶۵۰۵ ۳۶۲۳۶۵۰۶ ۰۹۱۲۱۲۶۲۹۹۷

روده گوسفندی حبیبی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه
روده گوسفندی حبیبی سورت روده ورامین -ج ریحان اباد-کوچه بلورسازی-بن بست اول-انتهای کوچه سمت چپ پ۷۷ بهزادحبیبی ۳۶۲۸۴۸۱۶ ۰۹۱۲۱۴۴۴۶۷۳

جام بلور /محمدعلی اثمری

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

جام بلور صنفی انواع گلدان ولوازم تزئینی سیاه ورامین -خیراباد جنوبی- خ صنعتگر غربی -کوچه میلاد-درب اخرسمت چپ آبی رنگ محمدعلی اثمری ۳۶۲۳۷۳۳۱ ۰۹۱۲۳۰۳۰۵۴۳

خیاطی پورعبدالهی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه
خیاطی پورعبدالهی صنفی  خیاطی پورعبداللهی ورامین گل تپه خ مام زاده طاهربعدازکوچه بلور سازی درب اخر سمت راست پ۲۵ یوسف ایمانی ۳۶۲۳۵۵۸۹ ۰۹۱۲۳۷۱۳۶۷۴

آسیاب پلاستیک

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه
آسیاب پلاستیک صنفی جداسازی  پلاستک ازکابل ورامین گل تپه خ شهید سیفی نرسیده به امام زاده طاهر پ۴۹ حسین مرادی ۰۹۱۲۱۷۶۰۱۳۳

گل نرده غلامعلی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه
گل نرده غلامعلی گل نرده ورامین گل تپه خ امام زاده طاهرابتدای کوچه بلورسازی پ۱۶ علیرضا غلامعلی ۰۹۳۵۴۲۴۶۹۶۲

روده گوسفندی مهدی کارگریان

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه
روده گوسفندی سورت روده ورامین گل تپه خ امام زاده طاهرابتدای کوچه بلورسازی پ۳۹ مهدی کارگریان ۳۶۲۳۷۵۱۱ ۳۶۲۳۷۵۱۲ ۰۹۱۲۱۵۱۹۸۱۸

داروهای دامی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه
داروهای دامی پماد اکتیول ۱۰٪ ورامین -ج ریحان اباد-کوچه بلورسازی-بن بست اول-انتهای کوچه سمت چپ پ۸۵ دکتر مدیحی ۰۹۱۲۱۹۶۰۴۱۸

کابینت قائم

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه
کابینت قائم صنفی کابینت ورق MDF ورامین جاده ریحان اباد سمت چپ بعداز کارگاه شانه ساز مهدی عندلیبی ۳۶۲۴۹۲۲۶ ۳۶۲۴۹۲۲۶ ۰۹۱۲۲۱۸۱۵۳۳

صنایع روشنایی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه
صنایع روشنایی صنفی قاب مهتابی ورامین -خیراباد-پشت امام زاده -کوچه مرغداری حاج کریم پ۲۱ شایان قهرمانی ۳۶۲۳۶۵۰۱ ۰۹۱۲۴۹۲۴۷۰۲

گرانول سازی ترکمان

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه
گرانول سازی ترکمان صنفی گرانول ورامین گل تپه خ شهیدسیفی نرسیده به امام زاده طاهرپ۴۵ محمدعلی ترکمان ۳۶۲۳۳۲۸۳ ۰۹۱۲۳۷۶۵۴۰۰

ریخته گری چدن فرشداری

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

ریخته گری چدن فرشداری صنفی ریخته گری چدن ورامین ج خورین باغ حاج فتح اله کوچه اول سمت راست داود فرشداذی ۰۹۱۲۲۵۴۶۰۱۲

فرچه سازی علی شاهسون

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

فرچه سازی فرچه وجارو دستی ورامین جاده خورین پشت باغ حاج فتح اله شهرک گلرود علی شاهسون ۰۹۱۹۳۰۹۴۲۵۳

چاپ سیلک جواد اتفاق

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه
چاپ سیلک چاپ سیلک ورامین جاده خورین  خ امام زاده طاهربعدازکوچه بلور سازی درب دوم سمت راست جواد اتفاق ۳۶۲۰۲۱۰۱ ۳۶۲۰۲۱۰۲ ۰۹۱۲۱۰۳۰۱۱۵

پلاستیک عندلیب

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

پلاستیک عندلیب آبکش پلاستیکی ورامین جاده خورین  خ مام زاده طاهرنبش خ شهیدسیفی حسین عندلیب ۰۹۱۲۱۲۳۷۹۸۴

تراشکاری داور زنی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

تراشکاری داور زنی ماشین آلات  کارتن سازی ورامین جاده خورین  بعدازامام زاده باغ حاج فتح اله  سمت راست آخرین سالن علیرضا داور زنی ۳۶۲۰۱۰۲۵ ۰۹۱۲۶۵۸۹۵۹۹

روکش صندلی خودرو فیروز داستان

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه
روکش صندلی خودرو روکش صندلی ماشین ورامین -خیراباد-خ امام زاده طاهر-جنب امام زاده-پ۶۷ فیروز داستان ۳۶۲۳۰۴۶۸ ۰۹۱۲۱۹۱۰۸۸۴

نخ ایزد پلاست

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

نخ ایزد پلاست صنفی نخ پلاستیکی ورامین جاده خورین پشت باغ حاج فتح اله  کوچه موتوراب  کوچه میلادپ۴ رضا مقصودی ۰۹۱۲۱۲۰۳۳۵۳

گرانول سازی احمد احمدی فرد

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

گرانول سازی صنفی گرانول ورامین جاده خورین پشت باغ حاج فتح اله  کوچه موتوراب  انتهای کوچه میلاد احمد احمدی فرد ۰۹۱۲۳۴۸۷۹۰۷

ریخته گری چدن محمد مهباالدینی بهاابادی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

ریخته گری  چدن صنفی گل نرده ورامین خ امام زاده طاهر-بعدازجاده ازمان آب درب سوم سمت چپ محمد مهباالدینی بهاابادی ۰۹۱۲۵۹۱۱۸۵۳

برش ورق فلزات کاوه

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

برش ورق فلزات(کاوه) صنفی تسمه فلزی و رامین -خیرآباد – خ صنعت سنگ شمالی-کوچه اول سمت چپ حسین عامری ۳۶۲۳۳۴۴۷ ۵۵۶۳۴۷۹۹ ۰۹۱۲۱۲۱۰۱۸۶

هامون وارنا

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

هامون وارنا صنفی انواع رنگ و تینر ورامین-جاده خورین -پشت امام زاده-روبروی بلوک زنی حکانلو پ۱۹ امیرحسین خطیری نژادفرد ۳۶۲۰۰۱۱۰ ۰۹۱۲۲۷۹۱۴۴۶

روده گوسفندی سیما

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

روده گوسفندی سیما سورت روده ورامین-جاده ریحان آباد-کوچه گلها-درب اول داور قندور ۳۶۲۳۴۸۴۸ ۰۹۱۲۳۱۴۷۳۱۶

تراش برنج ژاندارم

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

تراش برنج ژاندارم دستگیره-یراق-بوفه ورامین -ج ریحان اباد-جنب بلورسازی-درب دوم پس ازکوچه بلور سازی عباس ژاندارم ۳۶۲۳۴۹۴۹ ۰۹۱۲۱۴۴۲۸۵۴

روده گاوی کامل جوادپور

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

روده گاوی روده گاوی ورامین-جاده ریحان آباد-جنب کانال-پ۱ کامل جوادپور ۳۶۲۳۸۲۱۴ ۰۹۱۲۱۱۹۵۴۴۶

روده گوسفندی اسرافیل قنبرنژاد

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

روده گوسفندی سورت روده ورامین-جاده ریحان آباد-اولین کارگاه بعداز کوچه گلها اسرافیل قنبرنژاد ۳۶۲۰۱۰۱۶ ۰۹۱۲۴۸۵۴۲۰۸

روده گوسفندی مسعود خواجو

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

روده گوسفندی سورت روده ورامین -ج ریحان اباد-کوچه بلورسازی- پشت بلورسازی -درب ۲-سمت چپ مسعود خواجو ۳۶۲۳۵۸۲۵ ۰۹۱۲۳۲۲۵۳۱۷

صنعت مغز اخوان

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

صنعت مغز اخوان صنفی مغز انواع تخمه ورامین -ج ریحان اباد-کوچه بلورسازی- سمت راست جنب پلاک۸۸ محمدبسحاق ۳۳۷۹۵۶۶۱ ۰۹۱۲۱۱۴۰۰۵۲

روده گوسفندی کامران کاظمی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

روده گوسفندی صنفی سورت روده ورامین -ج ریحان اباد-کوچه بلورسازی-پ۸۴ کامران کاظمی ۳۶۲۳۳۵۳۸ ۸۸۵۰۰۱۸۱-۲ ۰۹۱۲۱۵۴۵۶۲۱

روده گوسفندی علی زارعی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

روده گوسفندی صنفی سورت روده ورامین -ج ریحان اباد-کوچه بلورسازی-درب دوم سمت چپ علی زارعی ۳۶۲۳۶۲۴۳ ۳۶۲۳۶۲۰۸ ۰۹۱۲۲۲۶۳۳۰۷

قوطی سازی ناصر امیری کروکندی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

قوطی سازی صنفی انواع قوطی ورامین -جاده جعفراباداخوان -پ جدید۱۸ و پلاک قدیم۴۰ ناصر امیری کروکندی ۳۶۷۷۲۰۶۱ ۰۹۱۲۱۹۱۴۰۵۹

کارگاهupvcسلیمان تبار

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن

 

کارگاهupvc درب وپنجره ورامین -جاده جعفراباد پ۸ سلیمان تبار ۰۹۱۲۵۷۱۷۹۰۸

بافندگی نوارپرده سماعیل سیف اللهی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن

 

بافندگی نوارپرده نوار پرده ورامین -جاده جعفراباد پ۱۰ اسماعیل سیف اللهی ۰۹۱۲۳۷۸۰۵۳۱

کابینت آشپزخانه شهاب حسینی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

کابینت آشپزخانه صنفی کابینت آشپزخانه ورامین -جاده جعفراباد-اولین فرعی سمت چپ شهاب حسینی ۰۹۱۹۲۳۷۶۶۹۱

ماشین سازی ورامین

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

ماشین سازی ورامین صنفی دستگاه لب چسب وتاکن ورامین نرسیده به شهرک مدرس سمت راست خ کاج سوله اول سمت راست احمد عیوض خانی ۳۶۲۳۰۵۷۰ ۰۹۱۲۱۹۱۶۱۴۱

تراشکاری قشقائی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

تراشکاری قشقائی صنفی تراش چرخ دنده ورامین نرسیده به گل تپه خ کاج  پ۸ علی قشقائی ۳۶۲۳۹۵۶۲ ۰۹۱۹۴۷۵۱۱۵۱

روده گوسفندی یاتا اکسپرس

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

روده گوسفندی یاتا اکسپرس صنفی سورت روده ورامین نرسیده به گل تپه خ کاج  پ۶۰/۱۴۹ سوله دوم سمت چپ حسین عادلیان ۳۶۲۳۳۸۲۰ ۸۸۸۴۵۱۵۵ ۰۹۱۲۱۱۳۷۲۷۲

تراشکاری الزهراء

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

تراشکاری الزهراء صنفی ماشین آلات تبدیل کارتن ورامین نرسیده به گل تپه بعدازموسی ابادخ کاج سوله دوم سمت راست حمیداحمدی خانقشلاقی ۳۶۲۳۷۹۵۷ ۳۶۲۳۷۹۵۷ ۰۹۱۲۱۵۷۰۳۹۴

کارتن سازی دی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

کارتن سازی دی صنفی انواع کارتن ورامین نرسیده به گل تپه خ کاج درب آخر سمت راست جعفر اسکندری معصوم ۳۶۲۳۰۵۷۱ ۰۹۱۲۱۲۲۷۷۶۲

روده گوسفندی پاکیزه

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

روده گوسفندی پاکیزه سورت روده ورامین -ج ریحان اباد-کوچه بلورسازی-اولین فرعی سمت راست پ۵ مژگان خواجه ۳۶۲۳۰۰۶۸ ۳۶۲۳۵۱۷۷ ۰۹۱۲۲۸۰۹۲۳۴

نوع سوم طرح

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

نوع سوم طرح صنفی مبلمان ولوازم اداری ورامین-خیراباد =خ صنعت-فرعی دوم-سمت راست-انتهای خ-سمت راست علی کوره چیان ۳۶۲۳۳۸۸۹ ۳۶۲۰۰۱۰۴ ۰۹۱۲۱۲۷۲۰۱۹

گرانول سازی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

گرانول سازی صنفی گرانول ورامین -خیراباد-انتهای کوچه۷تیر-سمت چپ-بن بست اقاقیا-پ۹۵ جمیله یرقان فراهانی ۳۶۲۳۵۸۵۱ ۰۹۱۲۷۱۹۳۷۷۶

سنگ مصنوعی جلالی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

سنگ مصنوعی جلالی صنفی سنگ مصنوعی ورامین -خیراباد-انتهای کوچه۷تیر-سمت چپ-بن بست اقاقیا-پ۹۶ جوادجلالیان ۳۶۲۰۱۶۳۳ ۰۹۱۲۲۱۰۳۶۴۷

شرافت پلاست

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

شرافت پلاست صنفی اسباب بازی ورامین -خیراباد-انتهای کوچه۷تیر-سمت چپ-بن بست اقاقیا-پ۹۹ رضا شرافت ۳۶۲۳۳۹۰۳ ۰۹۱۲۵۴۴۴۲۴۰

بلور سازی شاکری

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگ نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

بلور سازی شاکری گلدان – پارچ آب ورامین -خیراباد-کوچه۷تیر-جنب بانک تجارت-خ صنعت-بن بست اقاقیا-پ۹۸ ابراهیم شاکری ۳۶۲۳۲۰۵۸ ۰۹۱۲۲۲۸۴۷۷۱

سنگبری صفاری

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

سنگبری صفاری صنفی انواع سنگ ساختمانی و رامین -خیرآباد – خ صنعت سنگ شمالی-روبروی کوچه سیمرغ مرمرین- بعدازقائم بتن محمدرضا صفاری ۳۶۲۳۱۲۵۴ ۰۹۱۲۳۴۶۰۲۹۶

سنگبری سیمرغ مرمرین

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

سنگبری سیمرغ مرمرین صنفی انواع سنگ ساختمانی و رامین -خیرآباد – خ صنعت سنگ شمالی- بعدازقائم بتن حسین رضایی اصل ۳۶۲۳۴۸۰۰ ۳۶۲۳۴۰۰۳ ۰۹۱۲۳۲۵۰۰۱۲

آذر ابریشم

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

آذر ابریشم صنفی لمینت روکش صندلی ماشین ورامین -ج ریحان اباد-کوچه بلورسازی-بن بست اول-پ۵۷ علیرضا محبی ۳۶۲۳۶۵۱۱ ۳۶۲۳۶۵۱۱ ۰۹۱۲۳۰۵۳۰۱۵

بهتاب نخ

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

 بهتاب نخ صنفی نخ کنفی وگونی بافی ورامین -ج ریحان اباد-کوچه بلورسازی-بن بست اول-پ۵۵ ماشااله سمواتی ۳۶۲۳۴۹۷۹ ۰۹۱۲۳۷۱۸۴۳۵

گرانول سازی طاهری

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

گرانول سازی طاهری گرانول ورامین -ج ریحان اباد-کوچه بلورسازی-بن بست اول-پ۵۵ سیامک طاهری ۰۹۱۲۱۰۵۷۶۳۷

نجاری بیدابادی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

نجاری بیدابادی صنفی میزهای جلومبلی ورامین خیراباد ج خورین ۶متری دوم شرقی روبروی بوجاری بهارلو حامد بیدابادی ۰۹۱۲۳۰۳۵۹۳۳

کارتن سازی ارمغان

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

کارتن سازی ارمغان صنفی کارتن ورامین -ج ریحان اباد-کوچه بلورسازی-بن بست اول-پ۵۳ داود مقدسیان ۳۶۲۳۰۸۸۰ ۳۶۲۳۰۸۸۱ ۰۹۱۲۱۲۵۰۱۴۴

بلورسازی کاشفی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

بلورسازی کاشفی صنفی انواع بلور و رامین -خیرآبادجنوبی -کوچه مهدی خانی-انتهای خیابان-پ۱۳ حسین کاشفی مسعود ۳۶۲۳۴۳۰۵ ۰۹۱۲۱۳۴۷۲۸۱

کارتن سازی فرهنگ

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

کارتن سازی فرهنگ صنفی کارتن ورامین -ج ریحان اباد-کوچه بلورسازی-بعدازچهارراه-سمت چپ-پ۱۴ محسن اسکندری ۳۶۲۳۳۸۰۵ ۳۶۲۳۶۲۵۳ ۰۹۱۲۱۲۲۵۸۲۳

روده گوسفندی (ورع سیما)

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

 روده گوسفندی (ورع سیما) سورت روده ورامین -ج ریحان اباد-کوچه بلورسازی-بعدازچهارراه-پ۶۹ محمودخداجو ۳۶۲۳۵۵۳۹ ۳۶۲۳۵۵۳۴ ۰۹۱۲۱۲۴۶۵۵۲

گرانول سازی بابک سیاه منصوری

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

گرانول سازی صنفی گرانول ورامین خیراباد ج خورین ۶متری سوم شرقی نبش کوچه آریا بابک سیاه منصوری ۰۹۳۹۰۸۸۴۲۲۱

ذوب فلزات سروش

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

ذوب فلزات سروش صنفی شمش الومینیوم ورامین خیراباد ج خورین ۶متری سوم غربی درب سوم سبزرنگ سمت چپ جمشیدسروش ۳۶۷۷۶۰۲۰ ۰۹۱۲۵۰۰۶۷۴۰

صنایع سنگ ثمین

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

صنایع سنگ ثمین صنفی اا و رامین -خیرآباد – خ صنعت سنگ شمالی-کوچه ۲ – جنب قائم بتن محمدابراهیم ابراهیم آبادی ۰۹۱۲۱۶۲۰۲۹۷

سنگ بری مدائن

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

سنگ بری مدائن صنفی انواع سنگ ساختمانی و رامین -خیرآباد – خ صنعت سنگ شمالی-کوچه ۲ – روبروی قائم بتن محمد یزدانی ۳۶۲۳۶۱۱۴ ۰۹۱۲۱۱۲۷۱۷

سنگ بری اخوان مختاری

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

سنگ بری اخوان مختاری صنفی انواع سنگ ساختمانی و رامین -خیرآباد – خ صنعت سنگ شمالی-کوچه ۲ – روبروی قائم بتن-پ۳۰ رحیم مختاری اسفیدواجانی ۳۶۲۳۲۷۶۰ ۵۵۰۷۶۶۶۸ ۰۹۱۲۱۴۵۷۸۳۱

صنایع سنگ خاور

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

صنایع سنگ خاور صنفی انواع سنگ ساختمانی و رامین -خیرآباد – خ صنعت سنگ شمالی-کوچه اول سمت راست محمدرضا امینی ۳۶۲۳۳۹۳۴ ۰۹۱۲۱۰۱۸۰۶۷

محصولات غذایی رنجبران

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

محصولات غذایی رنجبران صنفی رشته آش ورامین -جواداباد-نرسیده به شهرک صنعتی ملا آقایی -سمت چپ مهدی رنجبران ۰۹۱۲۷۶۲۹۸۸۰

انبار ظروف چینی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

انبار ظروف چینی ورامین ج احمداباد کوزه کران روستای احمدابادخالصه ابتدای جاده حسین اباد خ صاحب الزمان یاسرمحمدی ۳۶۲۸۷۷۹۳ ۰۹۳۷۱۸۹۷۴۰۰

تزئینات شیشه قلیان

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

تزئینات شیشه قلیان تزئینات شیشه قلیان ورامین ج احمداباد کوزه گران ابتدای روستایی شمس اباد تزئینات شیشه قلیان ۰۹۱۹۵۷۸۸۵۹۵

ماهی آکواریومی حسین حسین پور

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

ماهی آکواریومی ماهی آکواریومی ورامین ج احمداباد بعداز یوسف اباد خالصه ابتدای ج شمس اباد درب آبی رنگ حسین حسین پور ۳۶۷۹۰۷۴۳ ۰۹۱۹۳۱۹۵۸۶۸

آجرنما سنتی علی مجیدنیا

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

آجرنما سنتی آجر نما ورامین روستای ایجدان (ج احمداباد)شاهزاده محمدانتهای خ سمت راست کوچه جنب املاک دهکده علی مجیدنیا ۰۹۱۲۳۱۲۴۶۶۳

موزائیک سازی سیدمحمدحسین سادات

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

موزائیک سازی انواع موزائیک ورامین آب باریک ج چرمشهرسمت چپ مجتمع دامداری کوچه۴درب سبز رنگ سمت راست درب۲ سیدمحمدحسین سادات ۰۹۱۲۷۹۱۴۰۱۲ ۰۹۱۹۲۸۹۴۸۱۸

صنایع چوب ورامین

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه
صنایع چوب ورامین کابینت آشپزخانه ورامین جاده آب باریک -خواجه ولی علیا-یک درب مانده به آخر حبیب عرب ۰۹۱۲۱۹۱۰۸۹۳

آجرنسوز گرمدره پیشتاز

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه
آجرنسوز گرمدره پیشتاز ورامین جاده آب باریک نرسیده به روستای اب باریک سمت راست سیدجمال حسینی نسب ۰۹۱۲۳۷۷۸۶۵۸

صنایع چوب توسکا

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

صنایع چوب توسکا صفحه کابینت ورامین جاده آب باریک کوچه جنب امام زاده مقابل مرغداری طرابادی وحید ایروانی ۰۹۱۲۸۹۸۰۳۵۲

خوراک دام یوسفی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

خوراک دام یوسفی خوراک آماده دام ورامین جاده آب باریک بعداز امام زاده سمت چپ امیرحسین یوسفی ۳۶۷۷۸۷۱۰ ۰۹۱۲۸۹۳۳۰۶۴

آجیل پزی حسین فصیحی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

آجیل پزی تخمه شور ورامین جاده آب باریک بعداز آب باریک  پشت تعویض روغنی کریمی حسین فصیحی ۰۹۱۲۲۸۶۱۰۱۵

ریخته گری سیاه منصوری

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

ریخته گری سیاه منصوری صنفی ریخته گری چدن ورامین ج خورین ۶متری دوم سمت چپ  انتهای خیابان حسن سیاه منصوری خورین ۰۹۱۲۱۴۶۹۸۱۶

منسوجات طباطبایی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

منسوجات طباطبایی صنفی حلاجی الیاف و رامین -خیرآبادجنوبی -خ بهرام مصیری-نبش صنعت ۹-درب طوسی رنگ-پ۱۲۱ سیدهاشم طباطبایی جبلی ۳۶۲۳۲۷۲۵ ۰۹۱۲۱۳۷۲۱۱۴

زغال والکل صنعتی فیضی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

زغال والکل صنعتی زغال والکل صنعتی ورامین – خیرآباد جنوبی – بعدازخط آهن -اولین گوچه سمت چپ صنعت۱-انتهای فرعی اول-سمت چپ فیضی

گرانول سازی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه
گرانول سازی گرانول و رامین -خیرآبادجنوبی -صنعت۱۱-پ۴ مصطفی الله یاری ۰۹۱۲۲۸۴۲۴۸۹

ایران بست

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

ایران بست صنفی تسمه بندی ورامین ج خورین ۶متری سوم شرقی بعدازکوچه سنگبری کوچه نگین رول اسیا سوله پنجم رضا رجبی فقیهی ۳۶۷۷۶۷۵۶ ۰۹۱۲۱۰۸۹۲۲۹

لباسشویی صنعتی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه

 

لباسشویی صنعتی صنفی لباسشویی صنعتی و رامین -خ اصلی خیرآباد-کوچه گلدانسازی (یاس) پ۲۰ علی طهماسبی ۳۶۲۳۴۷۹۷