%d8%b1%db%8c%d8%ae%d8%aa%d9%87-%da%af%d8%b1%db%8c

ریخته گری الومینیوم پرتوی ملاجانی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه ریخته گری الومینیوم صنفی ریخته گری الومینیوم ورامین -جاده قاسم آباد-خ مسجدامام […]

%d9%81%d9%84%d9%86%d8%ac-%d9%88-%d8%b1%db%8c%d9%86%da%af

فولادگدازان صالحین شرق

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه   فولادگدازان صالحین شرق فلنچ ورینگ ورامین -ج قاسم آباد-۲۰۰متربعدازخط اهن کوچه […]

%da%86%d8%b1%d9%85-%db%8c

چرم سادات

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه   چرم سادات صنعتی چرم سبک وسنگین ورامین چرمشهر  بلوار اصفهان -کاشان۲-بیجار۲- […]

%d8%b1%d9%86%da%af%d8%b1%d8%b2%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85

چرم اطمینان زمرد

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه چرم اطمینان زمرد صنعتی چرم سبک وسنگین ورامین چرمشهر-بلوارلرستان  -مهران۹-نبش بلوار لرستان- […]

%d8%b1%d9%86%da%af%d8%b1%d8%b2%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85

چرم امیدوار

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه   چرم امیدوار صنعتی چرم سبک وسنگین ورامین چرمشهر-بلوارلرستان  -مهران۵- قطعه۵۰ حبیب […]

%da%86%d8%b1%d9%85-1

چرم هنرور

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه   چرم هنرور صنعتی چرم سبک وسنگین ورامین چرمشهر-بلوارفارس – شیراز ۴-فومن […]

%da%86%d8%b1%d9%85-1

چرم شیرازی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه   چرم شیرازی صنعتی چرم سبک ورامین چرمشهر-بلوارفارس – شیراز ۴-فومن ۲-قطعه۱۶۹ […]

%d8%b1%d9%86%da%af%d8%b1%d8%b2%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85

چرم الله

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه   چرم الله صنعتی چرم سنگین ورامین چرمشهر-بلوارفارس – شیراز ۴-فومن ۱ […]

%da%86%d8%b1%d9%85-%db%8c

چرم حافظی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه   چرم حافظی صنعتی چرم سبک وسنگین ورامین چرمشهر-بلوارفارس – شیراز ۴-فومن […]

%da%86%d8%b1%d9%85

چرم جواد چرمچی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه   چرم جواد چرمچی صنعتی چرم سنگین ورامین چرمشهربلوارلرستان  مهران۷ قطعه۲۳ جواد […]

%d8%b1%d9%86%da%af%d8%b1%d8%b2%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85

چرم مفید

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه   چرم مفید صنعتی چرم سبک وسنگین ورامین چرمشهربلوارلرستان نبش مهران۲ قطعه۲۳ […]

%da%86%d8%b1%d9%85-1

یکتا چرم

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه   یکتا چرم صنعتی چرم سبک وسنگین ورامین چرمشهربلوارلرستان مهران ۹ق ۶۴ […]

%da%86%d8%b1%d9%85-%db%8c

صادرات تمیز

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه   صادرات تمیز صنعتی سالامبور ورامین چرمشهربلوارفارس نبش مهران ۷-ق ۵۷ محمود […]

%d8%b1%d9%86%da%af%d8%b1%d8%b2%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85

چرم شاهد

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه   چرم شاهد صنعتی چرم سبک وسنگین ورامین چرمشهربلوارفارس – شیراز ۲-قطعه۱۳۰ […]

%da%86%d8%b1%d9%85-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86

چرم ایران امین

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه چرم ایران امین صنعتی چرم سبک وسنگین ورامین چرمشهربلوارفارس نبش شیراز ۲-قطعه۱۳۱ […]

%da%86%d8%b1%d9%85-1

چرم حقیقت

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه   چرم حقیقت صنعتی چرم سبک وسنگین ورامین چرمشهر مریوان۳-روبروی مریوان۱-ق۷۷ مهدی […]

%da%86%d8%b1%d9%85

میشن چرم

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه میشن چرم صنعتی چرم سبک وسنگین ورامین چرمشهربلوارالبرز خ الوند البرز۲ ق۱۲ […]

%d9%84%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%aa

صنایع شیرتهران شهداد

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه  صنایع شیرتهران شهداد صنعتی انواع لبنیات وبستنی ورامین -میدان پوئینک-پشت پارک بابک […]

%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%85%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه   خم کاری عام گلستان صنفی سطل واستانبولی ورامین -خیراباد جنوبی- خ […]

%d8%b1%d9%86%da%af-%da%a9%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%aa

رنگ کابینت علیرضا سورانی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه رنگ کابینت رنگاری کابینت ورامین -ج قاسم آباد-۲۰۰متربعدازخط اهن انتهای کوچه باغ- […]

%da%86%d8%b1%d9%85-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86

چرم شوان

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه   چرم شوان صنعتی چرم ورامین – چرمشهر-البرز جنب لاهوتی حسین کنعانی […]

%da%86%d8%b1%d9%85

چرم سنگین خسرو فرمانی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه   خسرو فرمانی صنعتی چرم سنگین ورامین – چرمشهر-البرز البرز ۲الوند۱ق۴۸ خسرو […]

%d8%b4%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c

تولیدی شیر مجید کاظمی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه   تولیدی شیر مجید کاظمی صنعتی شوینده صنعتی ورامین – چرمشهر-بلوار اصفهان […]

%d8%b1%d9%86%da%af%d8%b1%d8%b2%db%8c-%da%86%d8%b1%d9%85

رنگرزی توحید

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه   رنگرزی توحید صنعتی رنگرزی چرم ورامین – چرمشهر-بلوار کردستان مریوان ۵ […]

%da%86%d8%b1%d9%85

چرم ممتاز

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه   چرم ممتاز صنعتی چرم سبک ورامین – چرمشهر-بلوار فارس شیراز۳ق۱۵۱ احمد […]

%da%86%d8%b1%d9%85-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86

امید چرم

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه   امید چرم صنعتی رنگرزی چرم ورامین – چرمشهر-لرستان مهران ۵ ق۴۸ […]

%da%86%d8%b1%d9%85

چرم سنگین دانوب

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه   دانوب صنعتی چرم سنگین ورامین – چرمشهر- کردستان مریوان۳ ساری خ […]

%da%86%d8%b1%d9%85-1

چرم مصطفی محبیان

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه   چرم مصطفی محبیان صنعتی چرم سبک و سنگین ورامین – چرمشهر- […]

%da%86%d8%b1%d9%85-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86

شوکاچرم

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه   شوکاچرم صنعتی مصنوعات چرمی ورامین – چرمشهر-فارس شیراز۴ ق ۱۷۸ فومن […]

%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c

بلورسازی احمدفرج پور

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه بلورسازی انواع بلور و رامین -خیرآبادجنوبی -خ بهرام مصیری-صنعت۹-نبش فرعی اول احمدفرج […]

%d8%aa%d8%b3%d9%85%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه   سیم وکابل طاها برق خراسان صنفی سیم وکابل ورامین جاده خورین […]

%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%b1

نقاشی بلور سعیدمیرزایی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه   نقاشی بلور نقاشی بلور(صنایع دستی) ورامین -خیراباد جنوبی-صنعت۸-فرعی اول سمت راست-درب […]

پلاستیک میرهاشمی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه   پلاستیک میرهاشمی صنفی ظروف پلاستیکی-گالن-کلمن ورامین جاده خورین نبش چهارراه سنگبری  […]

%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c

آجرمحک تهران

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه   آجرمحک تهران صنفی آجرنما ورامین جاده خورین دو راهی سمت زندان […]

%d8%b1%db%8c%d8%ae%d8%aa%d9%87-%da%af%d8%b1%db%8c

ریخته گری

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه   ریخته گری صنفی ریخته گری چدن ورامین خیرابادشمالی بعدازخورین کوچه روبروی […]

%d8%b3%d9%86%da%af-%d8%aa%d8%b2%d8%a6%db%8c%d9%86%db%8c

آجر رضوان

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه   آجر رضوان صنفی آجر نما ورامین ج  خورین  ۶ متری سوم […]

%d8%a2%d8%ac%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c

آجر آج

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه   آجر آج صنفی آجرفشاری ورامین ابتدای جاده یوسف آباد(ج قاسم آباد) […]

%d8%b1%db%8c%d8%ae%d8%aa%d9%87-%da%af%d8%b1%db%8c

ریخته گری الومینیوم

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه ریخته گری الومینیوم صنفی ریخته گری الومینیوم ورامین -جاده قاسم آباد-خ مسجدامام […]

%d8%b1%d9%86%da%af-%da%a9%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%aa

صنایع چوب سماء

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه صنایع چوب سماء کابینت ورامین -جاده قاسم آباد-نرسیده به باسکول شیرکوند-سمت چپ-درب […]

%d9%86%d8%ae

نخ تابان

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه نخ تابان صنفی نخ ورامین جاده احمدابادکوزه گران نرسیده به باسکول شیرکوند […]

%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%88%d8%b1

ریخته گری احتامی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه   ریخته گری احتامی صنفی شیرسماور ورامین -جاده قاسم آباد-ورودی روستای احمداباد-خ […]

%d8%aa%d8%ae%d8%aa-%d9%88-%da%a9%d9%85%d8%af

صنایع چوب بارش

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه   صنایع چوب بارش صنفی سرویس خواب-کمد ورامین -جاده قاسم آباد-جنب باسکول […]

%d8%b3%d9%86%da%af-%d8%aa%d8%b2%d8%a6%db%8c%d9%86%db%8c

آجر صدف

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه آجر صدف صنفی آجرنما ورامین شهرک مدرس جاده باغخواص فرعی اول چهارراه […]

%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c

آجر نیک تهران

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه آجر نیک تهران صنفی آجرنما ورامین شهرک مدرس بعدازخط آهن ا-فرعی دوم […]

%d8%b3%d9%86%da%af-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86

آجرنما سازه گستر

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه   آجرنما سازه گستر صنفی آجرنما ورامین -جواداباد -انتهای روستای زواره وار-پ۱۲۸ […]

%d8%a2%d8%ac%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c

اجرمصباح

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه اجرمصباح آجرفشاری ورامین جواداباد بعداز امام زاده عون حسین حسین نژاد ۰۹۱۲۱۸۶۸۱۳۷

%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%87-%da%af%d9%88%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af%db%8c

روده آریاگستربرادران

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه روده آریاگستربرادران سورت روده ورامین -ج ریحان اباد-کوچه بلورسازی-بعداز بن بست اول-پ۴۵ […]

%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%b7%db%8c

خیاطی پورعبدالهی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه خیاطی پورعبدالهی صنفی  خیاطی پورعبداللهی ورامین گل تپه خ مام زاده طاهربعدازکوچه […]

%d8%b6%d8%a7%db%8c%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%da%af%d9%88%d9%86%db%8c

آسیاب پلاستیک

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه آسیاب پلاستیک صنفی جداسازی  پلاستک ازکابل ورامین گل تپه خ شهید سیفی […]

%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c

داروهای دامی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه داروهای دامی پماد اکتیول ۱۰٪ ورامین -ج ریحان اباد-کوچه بلورسازی-بن بست اول-انتهای […]

%d9%84%d9%85%db%8c%d9%86%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%81%d9%88%d9%85-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c

کابینت قائم

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه کابینت قائم صنفی کابینت ورق MDF ورامین جاده ریحان اباد سمت چپ […]

%d9%82%d8%a7%d8%a8

صنایع روشنایی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه صنایع روشنایی صنفی قاب مهتابی ورامین -خیراباد-پشت امام زاده -کوچه مرغداری حاج […]

%d8%b1%d9%88%da%a9%d8%b4-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86

روکش صندلی خودرو فیروز داستان

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه روکش صندلی خودرو روکش صندلی ماشین ورامین -خیراباد-خ امام زاده طاهر-جنب امام […]

%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c

ریخته گری چدن محمد مهباالدینی بهاابادی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه   ریخته گری  چدن صنفی گل نرده ورامین خ امام زاده طاهر-بعدازجاده […]

%d8%aa%d8%b3%d9%85%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c

تراش برنج ژاندارم

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه   تراش برنج ژاندارم دستگیره-یراق-بوفه ورامین -ج ریحان اباد-جنب بلورسازی-درب دوم پس […]

%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%87-%da%af%d9%88%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af%db%8c

روده گوسفندی اسرافیل قنبرنژاد

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه   روده گوسفندی سورت روده ورامین-جاده ریحان آباد-اولین کارگاه بعداز کوچه گلها […]

%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%87-%da%af%d9%88%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af%db%8c

روده گوسفندی کامران کاظمی

نام واحد تولیدی                 تولیدی                صنفی / صنعتی تولیدات نشانی کارگاه نام ونام خانوادگی تلفن فکس تلفن همراه   روده گوسفندی صنفی سورت روده ورامین -ج ریحان اباد-کوچه بلورسازی-پ۸۴ کامران […]